เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

การติดต่อหน่วยงานราชการ

ริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า
บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ใน ระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังนี้
 
ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่ใกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวมค่า ธรรมเนียมเองทั้งหมดตามราคามาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวง บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาชั่วคราวสำหรับสถาน ที่ปลูกสร้างที่มีเมนประปาผ่านแนวที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการขุดถนนเพื่อฝังท่อประปา หรือมีการขอขยายแนวเขตท่อประปากรณีไม่มีเมนประปาผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น