เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

​การแสดงเจตนาสร้างบ้านและการชำระเงิน

ารชำระเงินจองเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย / อาคาร
บ้านพักอาศัย / อาคาร   ราคาตั้งแต่   5 ล้านบาท   แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท   เงินจอง 100,000 บาท
บ้านพักอาศัย / อาคาร   ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   เงินจอง 1 % ของราคาบ้าน​​งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา  ของราคาก่อสร้าง  (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)

งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 35% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น)  โครงสร้าง  และติดตั้งโครงหลังคา
งวดที่ 4  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่างซุ้มกันสาด)  งานฉาบปูน เสร็จ 50%
งวดที่ 5  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้านแล้วเสร็จ
งวดที่ 6  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดาน 50%  ติดตั้งบานหน้าต่างแล้วเสร็จ
งวดที่ 7  ชำระ   5% เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา  ของราคาก่อสร้าง  (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)
งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น)  งานโครงสร้างคาน   เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
งวดที่ 4  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 2 งานคานหลังคา  งานพื้น ค.ส.ล. (ภายใน) ชั้น 1,2 และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ
งวดที่ 5  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด)  งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ทั้งหมด งานฉาบปูนเสร็จ 50% 
งวดที่ 6  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน  งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน  งานบันได ค.ส.ล. ภายในแล้วเสร็จ  งานโครงบันไดเหล็ก (ถ้ามี)
งวดที่ 7  ชำระ 10%  เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดาน 50%  ติดตั้งบานหน้าต่าง  งานบันไดไม้ แล้วเสร็จ
งวดที่ 8  ชำระ   5%  เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว​งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา  ของราคาก่อสร้าง  (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)
งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น)  งานโครงสร้างคาน   เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
งวดที่ 4  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 2 งานคานหลังคา  งานพื้น ค.ส.ล. (ภายใน) ชั้น 1,2 และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ
งวดที่ 5  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด)  งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ทั้งหมด งานฉาบปูนเสร็จ 50% 
งวดที่ 6  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน  งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน  งานบันได ค.ส.ล. ภายใน แล้วเสร็จ  งานโครงบันไดเหล็ก (ถ้ามี)
งวดที่ 7  ชำระ 10%  เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดาน 50%  ติดตั้งบานหน้าต่าง  งานบันไดไม้ แล้วเสร็จ
งวดที่ 8  ชำระ   5%  เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว