เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

การขออนุญาตปลูกสร้าง

 

อกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้

    1. เอกสารคำขอจ้างก่อสร้างบ้าน 1 ชุด
    2. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชกาของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้างจำนวน 5 ชุด
    4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน  5 ชุด
    5. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด

 

** เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **