เกี่ยวกับเรา

<p style="text-align:center"><u><span style="font-size:22px"><strong>เปิดตำนาน</strong></span></u></p> <p style="text-align:center"><img alt="คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ขณะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศออสเตรเลีย)" longdesc="คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ขณะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศออสเตรเลีย)" src="/upload/1436412347_kobchai.jpg" style="height:280px; margin:10px 350px; width:270px" title="คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล " /><br /> <span style="font-size:14px"><em>คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล</em><br /> <em>(ขณะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศออสเตรเลีย)</em></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><em><strong><span style="font-size:22px">กว่าครึ่งศตวรรษ</span>&nbsp;</strong></em></span>&nbsp;ที่ธุรกิจรับสร้างบ้านได้ถือกำเนิดขึ้น&nbsp;โดยผู้ริเริ่มธุรกิจ<em><u><a href="http://btb.co.th/" target="_blank"><span style="color:#696969">รับสร้างบ้าน</span></a></u></em>ดังกล่าวนี้ คือ&nbsp;คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล&nbsp;ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีธุรกิจ<u><em><a href="http://btb.co.th/"><span style="color:#696969">รับสร้างบ้าน</span></a></em></u>ในประเทศไทยนั้น จะพบได้ว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มักจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยใช้บริการจากผู้รับเหมาทั่วไป ส่งผลให้คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง ตลอดจนคุณภาพวัสดุที่ใช้ รวมถึงหลักการคำนวณเชิงวิศวกรรม ที่มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของผู้รับเหมาในแต่ละราย ดังนั้น จึงมีผลทำให้บ้านบางหลังไม่มีคุณภาพ และเกิดความเสียหายหลังการก่อสร้างเพียงไม่นาน โดยบ้านบางหลังอาจเกิดปัญหาทรุด แตกร้าวหรือพังถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย&nbsp;</p> <p><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:22px"><em><strong>จุดเริ่มต้นอันเป็นตำนาน</strong></em></span></span><br /> ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ &nbsp;ประเทศออสเตรเลีย คุณกอบชัย &nbsp;ซอโสตถิกุล ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาวิเคราะห์ และเกิดแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทก่อสร้างที่ได้มาตรฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อ<u><em><a href="http://btb.co.th/"><span style="color:#696969">สร้างบ้าน</span></a></em></u> อาคารที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p> <p><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:22px"><em><strong>ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป</strong></em></span></span><br /> ภายใต้การนำของคุณกอบชัย &nbsp;ซอโสตถิกุล ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของวงการการก่อ<em><a href="http://btb.co.th/"><span style="color:#696969">สร้างบ้าน</span></a></em>ในประเทศไทย นั่นก็คือ&nbsp;วิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่คุณกอบชัย ริเริ่มและคิดค้นเป็นคนแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันศึกษา วิจัย คิดค้น เพื่อพัฒนาระบบก่อสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างได้รวดเร็วในทุกฤดูกาล ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญให้กับ กลุ่ม บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ ด้วยระบบการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพและสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงและได้มาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจจากหลายๆโครงการ อาทิเช่น&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/upload/1436414357_continental_hotel.jpg" style="height:200px; margin-left:280px; margin-right:280px; width:371px" title="โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล" /><br /> <span style="font-size:14px"><em>โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล</em></span></p> <ul> <li><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:20px"><em><strong>โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล</strong></em>&nbsp;</span></span><br /> ในสมัยนั้นโรงแรมที่ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมากที่สุดอีกสถานที่หนึ่งของประเทศไทย และถือเป็นความภาคิภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่นี้&nbsp;ในวันนี้สถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/upload/1436413328_siam.jpg" style="height:216px; margin-left:320px; margin-right:320px; width:300px" title="สยามสแควร์" /> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>สยามสแควร์ในอดีต</em></span></p> </li> <li><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:20px"><em><strong>สยามสแควร์</strong></em></span></span><br /> ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ไม่เคยล้าสมัยจนถึงปัจจุบัน<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/upload/1436413953_friendShip_villa.jpg" style="height:200px; margin-left:150px; margin-right:150px; width:600px" title="หมู่บ้านมิตรภาพ" /> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>หมู่บ้านมิตรภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน</em></span></p> </li> <li><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:20px"><em><strong>หมู่บ้านมิตรภาพ</strong></em>&nbsp;</span></span><br /> เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มการก่อสร้างมาเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน ยังมีโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรง</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>จากตำนานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในงานก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับประสบการณ์กว่า 57 ปี ในธุรกิจ<u><em><a href="http://btb.co.th/" target="_blank"><span style="color:#696969">รับสร้างบ้าน</span></a></em></u>ทำให้ คุณกอบชัย &nbsp;ซอโสตถิกุล ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าปลูกสร้างบ้าน หรือในส่วนของบริษัทรับสร้างบ้าน และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล จึงมีแนวคิดในการเปิดบริษัท<u><em><a href="http://btb.co.th/"><span style="color:#696969">รับสร้างบ้าน</span></a></em></u>คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการบริการที่พิเศษกว่า และนี่คือจุดเร่ิมต้นของ บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด&nbsp;โดยมีนิยามของการดำเนินการ คือ บริษัทรับสร้างบ้านที่เข้าใจความต้องการของผู้ที่จะ<u><em><a href="http://btb.co.th/" target="_blank"><span style="color:#696969">สร้างบ้าน</span></a></em></u>มากที่สุด และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายในการให้บริการรับก่อสร้างบ้านและอาคารที่พักอาศัยทุกประเภทภายใต้รูปแบบการดำเนินงานที่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของบริษัทรับสร้างบ้าน</p> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:18px"><em><strong>ภายใต้นิยาม เข้าใจสร้าง...เข้าใจคุณ</strong></em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="300" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/-oiheo8BINQ" width="450"></iframe></p>