การควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
 


ผู้บริหารระดับสุงลงพื้นที่ตรวจคุณภาพ


ขั้นตอนที่ 1  การควบคุมคุณภาพในการออกแบบบ้าน

บิวท์ ทู บิวด์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาออกแบบบ้าน เพราะเรารู้ดีว่าบ้านแต่ละหลัง ของลูกค้านั้นแตกต่างกันในเรื่องของแบบบ้านและรสนิยม ฉะนั้น การออกแบบบ้านแต่ละแบบ จึงต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่สำคัญจะต้องผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและสวยงามตรงความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านที่โรงงานของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์
เป็นที่ทราบและยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า บ้านที่ บิวท์ ทู บิวด์ ได้สร้างขึ้นนั้น แข็งแรง ทนทานด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)     ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบโครงสร้างของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ ดังกล่าวเป็นระบบที่แข็งแรงมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะได้ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพงานจากวิศวกรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพระหว่างก่อสร้าง
บ้านทุกหลังที่สร้างโดย บิวท์ ทู บิวด์ จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพบ้านด้วย ระบบ Triple Check อย่างมีขั้นตอนกว่า 400 รายการ เริ่มตั้งแต่วิศวกรผู้มีประสบการณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเรียบร้อยหน้างานและตรวจสอบในทุกรายละเอียดของงาน พร้อมทั้ง เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีวิศวกรอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพบ้านอย่างเข้มข้นอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังของ บิวท์ ทู บิวด์ จะเป็นบ้านที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบบ้าน
ก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้านั้น จักต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพบ้านขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบบ้านอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน โดยวิศวกรควบคุมหน้างาน วิศวกรอาวุโส ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคณะผู้บริหารระดับสูง จะร่วมกันตรวจสอบคุณภาพบ้าน ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรม งานระบบประปาสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ตลอดจน ความเรียบร้อยในการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึง การดูแลความสะอาดทั้งภายในและรอบบริเวณบ้าน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อให้บ้านทุกหลังที่ บิวท์ ทู บิวด์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน