การควบคุมคุณภาพ

<p><span style="font-size:24px"><strong>มั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008</strong></span></p> <p><strong><em><span style="font-size:36px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)">บ</span></span></em></strong>ริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างและการบริการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด &nbsp;นอกจากนี้ บิวท์ ทู บิวด์ ยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง และการบริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบันชั้นนำ SGS (United Kingdom LTD System Certification) ตลอดจนในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน &ldquo;ระบบโครงสร้างของบิวท์ ทู บิวด์&rdquo; ยังเคยได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน URS (United Registrar of Systems) ที่รับรองการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกด้วย<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ระบบควบคุณคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่บิวท์ ทู บิวด์ เคยได้นั้น เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และให้การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด</p> <div> <p><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> </div> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/upload/1437706939_iso-01.jpg" style="height:155px; width:1000px" />&nbsp;</p>